Feb. 22nd, 2016

maksiav: (Default)
Когда на высоте 9000 м в лобовое стекло кто-то постучал, "Отче наш, иже еси на небеси.." произнёс Патриарх и дал команду на снижение.
Page generated Sep. 23rd, 2017 01:59 am
Powered by Dreamwidth Studios